محورهای همایش

محورهای همایش

محور ویژه:

نانوفناوری و نانوتکنولوژی در شیمی و مهندسی شیمی

 

 

محور شیمی:

الکتروشیمی

 ترمودینامیک

جداسازی

شیمی آلی فلزی

شیمی آلی

شیمی پلیمر و رنگ ها

شیمی تجزیه

شیمی حالت جامد

  شیمی فیزیک آلی

شیمی فیزیک

شیمی معدنی

صنایع شیمیایی

محاسبات کمو متریک

محیط زیست

کوانتوم

و حوزه های مرتبط

 

مهندسی شیمی:

پدیده های انتقال

ترمودینامیک و تعادل فازی

فرایندهای جداسازی

مدلسازی و شبیه سازی

دینامیک سیالات محاسباتی

سینتیک , کاتالیست و طرح راکتور

مهندسی فرآیند

مهندسی پزشکی

علوم و مهندسی پلیمر

نفت ومهندسی مخازن

مهندسی محیط زیست

صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی

آموزش در مهندسی شیمی

مواد و فرایندهای جدید

کنترل فرآیند

مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE) و ارزیابی ریسک

زیست فناوری و مهندسی زیست فرآیند

و حوزه های مرتبط