تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخ عنوان
دهم اردیبهشت 1396
بیست و نهم اردیبهشت 1396
مهلت ارسال مقالات
سوم خرداد 1396 اعلام نتایج پذیرش مقالات
بیستم و پنجم اسفند 1395 ثبت نام زود هنگام کنفرانس (10 درصد تخفیف)
بیستم ونهم اردیبهشت 1396
پانزده خرداد 1396
آخرين مهلت ثبت نام در همايش
بیستم خرداد 1396 تاریخ برگزاری همایش